دوشنبه، دی ۲۰، ۱۳۸۹

پست زوري

در آفيسمان نشسته ايم هواي داخل آفيس گرم است. هواي بيرون خيلي سرد است. سر گرماي هواي داخل آفيس بين همكاران هميشه اختلاف است. باور كنيد اينجا يك نفر با تيشرت نشسته و همكار مسيحي هم ژاكتش را در نمي آورد! يادم هست كه تابستان هم ما مشكل داشتيم، هر كسي بر مبناي دماي درون خواسته اي داشت.
از گرما كه بگذريم حرف ديگري باقي نمي ماند.
پ.ن: صبح سر صبحانه يكي از همكاران مي گفت هر بار بايد يك هواپيما بيفتد تا تلفات جاده اي از ميان طبقه مرفه هم قرباني بگيرد.

هیچ نظری موجود نیست: